ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ:Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη λειτουργία της δημοτικής κα τασκήνωσης στη Παλιομηλιά Ελικώνα

26-5-2016

Λιβαδειά, 26-5-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη των
αναγκών του Δήμου για τη λειτουργία της δημοτικής κατασκήνωσης στη θέση “Παλιομηλιά Ελικώνα” για τις ακόλουθες ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα :

(1) Συντονιστής – Αρχηγός, Πανεπιστημιακής Εκπ/σης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΤΕ)

(1) Επιμελητής – Βοηθός Αρχηγού, Πανεπιστημιακής Εκπ/σης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΤΕ)

(1) Νοσηλευτής –Νοσηλεύτρια, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

(2) Προσωπικό Καθαριότητας, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

(3) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (YE)

(1) Μαγείρων, Δευτεροβάθμιας Εκπάιδευσης (ΔΕ )

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο των ανωτέρω κατά ειδικότητα τίτλο σπουδών

2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 31-5-2016 αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στo πρωτόκολλο του Δήμου Λεβαδέων (Δ/νση: Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά, ΤΚ 32100, τηλ: 2261350833). Πληροφορίες στο γραφείο προσωπικού (κ. Λουκάς Γκικόπουλος , κα ΕύηΤσαμπή), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την αναλυτική ανακοίνωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.livadia.gr/www/wp-content/uploads/2016/05/Anakoinosi-gia-prospiko-kataskinoseis.pdf


Πηγή:thivanews.blogspot.gr
0