Βοιωτία: Πρόσληψη ενός ταχυδρόμου και δύο ειδικότητας γραφείου

9-6-2016ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος ανακοινώνoυν την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων.

Πιο συγκεκριμένα αφορά δύο ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασχόλησης και ενός ∆Ε ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ, πλήρους απασχόλησης], χρονικής διάρκειας οκτώ(8) µηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων.


Πηγή: viotianews.gr
0