ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ:ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ


3-2-2017


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 21 Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4430/2016.

2) Την υπ’αρ.37/23-12-2016(ΑΔΑ:6ΩΖΝ4690ΒΝ-ΣΥΡ) του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Λιβαδειάς, με θέμα 6 « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαριότητα-σίτιση» και την υπ΄αρ. 30η/19-10-2016 (ΑΔΑ:70Ξ4690ΒΝ-Ε40) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Λιβαδειάς, με θέμα 4ο «Πραγματοποίηση Υπηρεσιών Καθαριότητας στην Οργανική Μονάδα Γ.Ν. Λιβαδειάς».

3) Την υπ’αρ. 461/25-01-2017 Εγκριτική απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων, που αφορούν ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς, που εδρεύει στη Λιβαδειά Τέρμα Αγ. Βλασίου και συγκεκριμένα του ακολούθως αναφερομένου ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα.


Πηγή:thivanews.blogspot.gr/
0