Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Θηβαίων (Κ.Δ.Β.Μ.-ΝΕΑ ΦΑΣΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου)


26-10-2018
Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμό.: 5836/343/17-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΥΩΨ46ΨΖΣΠ-ΦΥΔ), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου για εκπαιδευτές ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, μεταξύ των οποίων και του Δήμου Θηβαίων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο site του ΙΝΕΔΙΒΙΜ https://www.inedivim.gr . Η προθεσμία υποβολής ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα 12:00).
Στη συνέχεια οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 09/11/2018, στη δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ο όροφος.

Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στην παρούσα διαδικασία επιλογής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα
προσόντα για εκπαιδευτές ενηλίκων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 14 και 15 του ν.
4186/2013/Α’ 193. Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου (ΦΕΚ 1151/Β/29-03-2018 & ΦΕΚ 1432/Β/26-04-2018).

Οι Ειδικότητες και τα αντίστοιχα πτυχία (έγγραφο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της ΓΓΔΒΜ & Ν.Γ
από 27-12-2017) παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της πρόσκλησης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.

Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων για των Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
(Κ.Δ.Β.Μ.) (ΦΕΚ 1151/Β/29-03-2018 & ΦΕΚ 1432/Β/26-04-2018) μπορούν να επιλέξουν όσες
Περιφερειακές Ενότητες (Νομοί) επιθυμούν μίας Περιφέρειας.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν επαρκούν οι υποψήφιοι της Περιφέρειας θα χρησιμοποιηθούν οι πίνακες των όμορων Περιφερειών.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στην ακόλουθη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: https://www.inedivim.gr/sites/default/files/announcements-proclamations-publicity/files/prosklisi_ekpaideyton_kdvm-nea_fasi_2.pdf

Πηγη:kentrodiaviouthivas.blogspot.com/2018/10/blog-post.html

Σχόλια